KONCEPCJA PRACY
Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie,
 na lata 2017-2020


WIZJA PRZEDSZKOLA

Nasza wizja materializuje się w dziecku. Pokazuje, jaki będzie nasz wychowanek i co w wyniku kilkuletniego pobytu w przedszkolu osiągnie, jakie będzie miał umiejętności, wiedzę oraz zachowania społeczne.

Wizja stanowi trwałą wartość działań edukacyjnych w naszym przedszkolu. Jest analizowana przez radę pedagogiczną i w razie konieczności, niektóre wartości edukacyjne w naszej koncepcji ulegają zmianie. Częstszej modyfikacji podlegają działania prowadzące do osiągnięcia przez dzieci tych umiejętności.

Dziecko:

 • jest samodzielne,
 • umie radzić sobie w różnych sytuacjach,
 • jest pomysłowe i myśli w sposób twórczy,
 • jest aktywne, sprawne i chętnie podejmuje wyzwania,
 • czerpie radość i satysfakcję z nauki i poznania świata,
 • poszukuje nowych, własnych rozwiązań,
 • potrafi skoncentrować się na pracy i doprowadzać ją do końca,
 • nawiązuje i utrzymuje kontakty społeczne z kolegami i dorosłymi,
 • potrafi działać samodzielnie i w zespole,
 • umie wyrażać swoje uczucia, potrzeby i myśli,
 • jest kulturalne, koleżeńskie i wrażliwe na potrzeby innych,
 • jest pozytywnie nastawione do siebie i świata,
 • szanuje i kocha swoją rodzinę, małą ojczyznę i swój kraj,
 • zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do osiągania sukcesów w szkole.

MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy zespołem, który stale poszukuje nowatorskich metod pracy i jednocześnie takich rozwiązań pedagogicznych, które są już sprawdzone, gwarantują sukces dziecku i stanowią wsparcie dla naszych przedsięwzięć.

Nasza misja oparta jest na zrozumieniu i szacunku wobec dziecka. Troszczymy się o jego bezpieczeństwo, zaspokojenie potrzeb, ale wymagamy od dzieci przestrzegania zasad i norm obowiązujących w przedszkolu.

Dziecko może swobodnie bawić się i pracować z materiałem rozwojowym, przestrzegając następujących reguł:
 - Nie przeszkadzaj innym w pracy.
- Nie mów głośno, wystarczy szept.
- Doprowadź każdą pracę do końca.
- Bądź rzetelny w samokontroli.
- Nie przeszkadzaj, kiedy nauczyciel objaśnia coś innym dzieciom.
- Chętnie pomagaj innym w pracy.
- Każdą pomoc odstawiaj na stałe miejsce.

W trakcie planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej bierzemy pod uwagę:

 • indywidualne możliwości wychowanków,
 • treści dydaktyczne tkwiące w materiałach Montessori,
 • treści zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 • wnioski z ewaluacji wewnętrznej przedszkola.

Maria Montessori wielokrotnie podkreślała, że niezależność jest rezultatem sumy posiadanych umiejętności. A jedyną drogą prowadzącą do nich jest działanie.

Biorąc pod uwagę kryterium samodzielnej pracy dziecka oraz mają na uwadze podział ról między nauczycielem i dzieckiem, stosujemy dwie podstawowe metody pracy:

1. metody swobodnej pracy dziecka,

2. metody wspierania aktywności dziecka.


Do podstawowych metod swobodnej pracy dziecka zaliczamy:

# ćwiczenia - dzieci pracując z materiałem rozwojowym, podejmują stopniowo coraz bardziej złożone zadania sensoryczne, motoryczne i intelektualne, służące ćwiczeniu zmysłów, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz rozwojowi umysłowemu;

# obserwację - zjawisk, przedmiotów, eksperymentów, sytuacji i zdarzeń z życia codziennego;

# pracę z materiałem źródłowym- opanowuje sposoby wykorzystania innych źródeł wiedzy: książek, czasopism, map, nagrań, programów edukacyjnych;

# metody ekspresyjne- teatrzyki, inscenizacje, improwizacje muzyczne, taniec, śpiew, twórczość plastyczna, zabawy badawcze;

# metody samodzielnego pokonywania trudności- gry dydaktyczne, tory przeszkód;

# metody słowne- które towarzyszą wymienionym metodom.


Do metod wspierania aktywności dziecka należą:

 • metody pośredniego wsparcia - nauczyciel wspiera pracę dziecka, organizując odpowiednie warunki uczenia się oraz służy własnym przykładem;
 • metody bezpośredniego wsparcia - nauczyciel służy pomocą w wyborze materiału rozwojowego (dzieciom niezdecydowanym), przeprowadza lekcję wprowadzającą, nazw, ciszy, praktycznego życia.

W naszym przedszkolu dzieci:

 • przebywają w sześciu różnowiekowych grupach,
 • bawią i uczą się indywidualnie, w zespołach i z całą grupą wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 • pracują nad zadaniem tak długo, jak tego chcą,
 • uczą się od rówieśników, korzystając z samo-korygujących się materiałów lub pomocy nauczyciela,
 • rodzeństwa, koledzy mogą przebywać w tych samych grupach- zgodnie z życzeniem dzieci i rodziców,
 • obowiązuje zasada szacunku dla dziecka jako kompetentnej osoby, której działaniom można ufać,
 • przestrzega się podstawowych reguł zachowania, zrozumiałych i akceptowanych przez wszystkich,
 • pielęgnowana jest atmosfera zaufania do twórczej pracy dziecka,
 • oferowane są zadania o różnym poziomie trudności, co odpowiada potrzebom rozwoju osobowości,
 • rola nauczyciela polega na uwalnianiu potencjalnych możliwości dziecka i wspieraniu go w procesie samorozwoju,
 • nauczyciel ogniskuje uwagę i energię na aktywności dziecka, na wywołaniu motywacji do działania i koncentracji na zadaniu,
 • zapewniamy dziecku możliwość samodzielnego podejmowania aktywności, uczenia się,
 • dzieci prowokowane są do poszukiwania nowych, własnych rozwiązań, do swobodnego, twórczego myślenia,
 • wyposażenie sal dostosowane jest do wzrostu, możliwości i potrzeb dzieci,
 • dzieci wykorzystują materiały rozwojowe M. Montessori, które pozwalają na wykonywanie różnorodnych prac, doświadczeń, zadań oraz stają się głównym sprzymierzeńcem dziecka w procesie samorozwoju,
 • dzieci nabywają nowe doświadczenia, umiejętności i wiedzę w trakcie działania,
 • dzieci mają możliwość uczestniczą w bezpłatnych zajęciach: terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i religii,
 • dla dzieci posiadających orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, organizowane są zajęcia rewalidacyjne.

W codziennej pracy staramy się:

 • pomóc każdemu dziecku w osiągnięciu pełnego potencjału we wszystkich obszarach życia,
 • zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i pełnej akceptacji,
 • uczyć dzieci samodzielności i pokonywać trudności na drodze myślenia i działania,
 • wychowywać w duchu pokoju, prawdy i miłości,
 • uczyć zdobywania wiedzy z różnych źródeł,
 • usamodzielniać dzieci zarówno w sferze intelektualnej, jak i społecznej,
 • zachęcać do podejmowania inicjatyw,
 • budować poczucie własnej wartości.

Przebywanie w grupie mieszanej wiekowo - przynosi wszystkim dzieciom korzyści:

 • mają możliwość pracy indywidualnym tempem,
 • wzajemnego doświadczania i uczenia się od siebie,
 • rozwijania niezależności od dorosłych,
 • szybszego uspołecznienia się,
 • rozwijania samodzielności i empatii,
 • podejmowania różnorodnych zadań,
 • większą motywację do nauki.

Młodsze dzieci przygotowują się wewnętrznie do pracy, często wcześniej interesują się zadaniami, łatwiej przyjmują zasady od starszych dzieci niż dorosłych, szybciej stają się samodzielne, czują się bezpiecznie w otoczeniu starszych kolegów, mogą podejmować trudniejsze zadania z pomocą starszych.

Dzieci starsze powtarzają sobie zdobyte umiejętności, uczą się zrozumiałego formułowania swojej wiedzy, wzmacniają wiarę we własne możliwości (to co kiedyś było dla mnie trudne, teraz jest łatwe), łatwiej przestrzegają zasad, widząc, że młodsi uczą się od nich, uczą się niesienia pomocy, opiekowania się młodszymi kolegami, cierpliwości, wyrozumiałości, osiągania kompromisu.

Nasze przedszkole jest placówką:

- nowoczesną i innowacyjną,

- nastawioną na sukces każdego dziecka,

-uznającą pracę i działanie dziecka za najważniejsze w procesie kształcenia,

- przyjazną dla dzieci i rodziców,

- stosującą nowatorskie i aktywne metody pracy z dziećmi,

- z wykwalifikowaną, kompetentną i twórczą kadrą pedagogiczną,

- z zaangażowanym personelem obsługi,

-w której rodzice są współautorami życia przedszkola,

- gdzie ważne miejsce zajmuje praca zespołowa nauczycieli,

- dbającą o wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym i uwzględniającą w swoich działaniach jego potrzeby.

 


KIERUNKI  JAKOŚCIOWEGO ROZWOJU PRZEDSZKOLA

 

Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka tak, aby chciało podejmować indywidualne i zespołowe zadania oraz zdobywać nowe doświadczenia matematyczne zgodnie z pedagogiką Marii Montessori 
 w roku szkolnym 2017/2018:
 

 • działamy na liczbach od 0 do 10 z wykorzystaniem montessoriańskiego materiału rozwojowego;
 • wprowadzamy dzieci w świat liczb od 11 do 99;
 • gromadzimy w grupach różnorodny materiał do liczenia i wykorzystujemy go w codziennych zabawach
  i doskonaleniu liczenia;

 • konstruujemy gry matematyczne i wdrażamy dzieci do zastosowania umiejętności matematycznych w grach planszowych;
 • tworzymy i realizujemy przedsięwzięcie edukacyjne – „Matematyczna skrzynia, czyli policz, posegreguj, porównaj”;
 • tworzymy i realizujemy projekt edukacyjny - „Matematyka nie jest trudna”;
 • organizujemy VI Międzyprzedszkolne Mistrzostwa Pamięci dzieci 6-letnich, w kategorii: „Matematyka jest wszędzie”;
 • realizujemy program edukacyjny „Z matematyką za pan brat od najmłodszych lat”;
 • organizujemy tydzień zabaw edukacyjnych dla dzieci i rodziców:
  a)   doskonalimy umiejętność liczenia – np. liczymy schody, przyporządkowujemy cyfry do odpowiedniej ilości kasztanów itp.;
  b)  działamy z wykorzystaniem pomocy montessoriańskich: przelewamy i przesypujemy różnorodny materiał, osadzamy cylindry w blokach, układamy różową wieżę, drewniane schody, kalkujemy szorstkie cyfry;
 • tworzymy z dziećmi i rodzicami sensoryczne albumy pt. „1,2,3 - licz i Ty” –
 • systematyczne organizujemy działania umożliwiające wprowadzenie dziecka w świat cyfr, liczenia zgodnie
   z pedagogiką Marii Montessori;
 •  realizujemy z dziećmi przedsięwzięcie edukacyjne - „Dzieci pomagają w inwentaryzacji przedszkola” –  realizują zadania powierzone przez panią dyrektor;
 •  w 2018 r. ubiegamy się o przedłużenie patronatu Polskiego Stowarzyszenia Montessori dla przedszkola na kolejne dwa lata,
 • wzbogacamy bazę przedszkola o nowe pomoce rozwojowe i tworzymy wspólnie z zespołem nauczycieli
  i pracowników własne, oryginalne materiały do rozwoju zmysłów i umiejętności matematycznych;
 • opracować własny program wychowania przedszkolnego „W naszej Jedynce” uwzględniający wytyczne zawarte
  w nowej postawie programowej i założeniach pedagogiki Marii Montessori oraz dostosowany do możliwości, potrzeb, zainteresowań dzieci i warunków lokalowych przedszkola;

 •  upowszechniamy pedagogikę Montessori w środowisku lokalnym i pokazujemy oryginalne formy pracy z dziećmi
  i rodzicami na forum ogólnopolskim, podczas Polskich Dni Montessori.

Poprzez różnorodne formy aktywności rozwijamy dziecięcą samodzielność, sprawność
 i promujemy zdrowy stylu życia - w roku szkolnym 2018/2019
:

 • organizujemy zajęcia i spotkania z ludźmi działającymi na rzecz bezpieczeństwa;
 • pogłębiamy i rozszerzamy formy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
 • doskonalimy dziecięcą samoobsługę w: prawidłowym myciu rąk, korzystania z toalety i własnego ręcznika, myciu zębów, zakładania, zdejmowania odzieży, sznurowania butów, nakładania potraw, nakrywania do stołu itp.;
 • codziennie pijemy niegazowaną wodę;
 • codzienne organizujemy zabawy na świeżym powietrzu;
 •  organizujemy spacery i wycieczki, zachęcając dzieci do aktywności na świeżym powietrzu;
 • korzystamy z przyborów do ćwiczeń gimnastycznych inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej;
 • aktywnie bierzemy udział w spartakiadzie przedszkolaków;
 • systematycznie organizujemy kuchcikowi – samodzielne przygotowujemy kanapki, sałatki owocowe, surówki i soki;
 •  organizujemy w salach kąciki przyrody ożywionej (uprawiamy cebulę, pietruszkę, rzeżuchę, kiełki pszenicy, zioła itp.);
 • realizujemy programy profilaktyki zdrowotnej przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
 • organizujemy cykle spotkań z pracownikami służby zdrowia – stomatologiem, pielęgniarką, lekarzem itp.;
 •  bierzemy udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej;
 • realizujemy projekt sportowy dla dzieci i rodziców „Łączy nas ruch” - zakończony sportową spartakiadą
  z rodzicami;

 •  organizujemy sportowe zawody międzygrupowe;
 • ćwiczymy na sali gimnastycznej w SP2 w Gryfinie;
 • bierzemy udział w projekcie edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować” – uczymy się udzielać pierwszej pomocy (fundacja WOŚP);
 • organizujemy VII Międzyprzedszkolne Mistrzostwa Pamięci dzieci 6-letnich, w kategorii: „Dyscypliny sportowe”;
 •  rozszerzamy projekt „Rodzic w roli nauczyciela”, by w większym zakresie wykorzystywać umiejętności zawodowe rodziców i pokazywać je dzieciom.
 • realizujemy całoroczne przedsięwzięcie „Gimnastyka ciała dla umysłu”, podczas którego wspólnie z dziećmi, pracownikami, rodzicami i instruktorami sportowymi będziemy podejmować różnorodne formy ruchu stymulujące funkcjonowanie mózgu;
 •  organizować kiermasze, festyny, konkursy, by pozyskiwać środki na realizację projektów edukacyjnych, wycieczek, udoskonalenie bazy przedszkola.

 

Pogłębiamy wiedzy przyrodniczą poprzez bezpośrednią obserwację, eksperymenty
i twórczą działalność dzieci oraz rozbudzamy zainteresowania związane z ochroną środowiska przyrodniczego
w roku szkolnym 2019/2020:

 • poszerzamy ofertę wycieczek dla dzieci, by miały okazję poznawać świat zwierząt, roślin, pracę ludzi i maszyn poprzez bezpośrednią obserwację w naturalnym środowisku.
 •  systematycznie i wspólnie z rodzicami zbieramy makulaturę, zużyte baterie;
 • organizujemy zajęcia i spotkania z ludźmi działającymi na rzecz zdrowia i ekologii;
 • podczas zabaw badawczych, przybliżamy dzieciom znaczenie powietrza, wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt
 • pogłębiamy wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi (wykorzystujemy materiał montessoriański
  z edukacji kosmicznej);

 • poznajemy zasady ochrony środowiska i konieczności ich przestrzegania;
 • aktywnie uczestniczymy w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwowanie, badanie
   i eksperymentowanie;

 • sadzimy rośliny, wysiewamy nasiona, pielęgnujemy rośliny w przedszkolu i w domu,
 •  organizujemy wycieczki do szkółki drzew i krzewów w Smętowicach, nadleśnictwa w Gryfinie i Mieszkowicach, oczyszczalni ścieków w Gryfinie;
 • kontynuujemy i poszerzamy oferty nowatorskich programów profilaktyki: czyste powietrze wokół nas, bezpieczny świat dziecka, akademia aquafresh;
 • obserwujemy, rozpoznajemy i nazywamy zjawiska atmosferyczne, zachodzące w przyrodzie w czterech porach roku: wiatr, deszcz, burza, padający śnieg, mróz na szybach, szron, poranna rosa itp.;
 • obserwujemy chmury na niebie – ich wielkość, kształt, zmiany koloru;
 • kształtujemy określone postawy dziecka wobec wszystkiego co je otacza, o czym się dowiaduje i z czym się styka;
 •  rozwijamy poczucie odpowiedzialności za środowisko, w którym żyje oraz włączamy się w tworzenie otaczającej rzeczywistości poprzez własne działanie.

 

 

 

                                                                                        Koncepcja przyjęta przez do realizacji 
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
 29 czerwca 2017 r.