Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Nr 1 w Gryfinie

Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.gryfinoprzedszkole1.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-05-22
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-12-23

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Niedostępne elementy i treści:

 • Niektóre treści graficzne nie posiadają swojej tekstowej alternatywy,
 • Nagrania wideo nie posiadają alternatywy tekstowej i audiodeskrypcji, 
 • Część dokumentów elektronicznych jest w formie nierozpoznanych skanów w formacie pdf, 
 • Niektóre elementy strony nie posiadają odpowiedniego kontrastu, 
 • Strona nie posiada właściwej struktury nagłówków,
 • Nie wszystkie treści na stronie obsługiwane za pomocą interfejsu klawiatury,
 • Fokus klawiatury nie jest stale widoczny.

Przygotowanie deklaracji dostępności i plan naprawczy

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Przeprowadzona samoocena wykazała szereg nieprawidłowości pod względem dostępności cyfrowej. W związku z tym na lata 2022-2023 zaplanowane zostały działania naprawcze, mające na celu poprawę dostępności strony dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym:

 • przebudowę obecnej strony lub uruchomienie nowej strony wyposażonej w zaawansowane narzędzia dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zgodnej z przepisami prawa w zakresie konstrukcji i redakcji,
 • wyznaczenie osoby/osób, które będą czuwały nad dostępnością strony i zamieszczanej na niej treści, dokumentów i elementów graficznych,
 • przeszkolenie wyznaczonych osób z zakresu dostępności cyfrowej i przepisów prawa.

Deklaracja została sporządzona 26.12.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Sikora, e-mail: halabala@gryfino.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 91 333 27 20 lub 501 281 566. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, sposób kontaktu,
 • formę żądanej informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego,
 • sposobu dostępu, czyli dogodny dla osoby żądającej sposób przedstawienia tej informacji.
Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.  

Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Skargę można przesłać również do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie ma siedzibę w jednym budynku przy ulicy Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy 9 Maja:

 • wejście znajduje się na poziomie gruntu,
 • w celu wejścia do holu przedszkola trzeba pokonać schody,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy ani podnośnika dla osób z dysfunkcjami ruchu uniemożliwiającymi pokonanie schodów.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszej kondygnacji.
Przed budynkiem nie ma parkingu i nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani oznaczeń w alfabecie Braile'a.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia każdego biegu schodów oznakowane są pasem kontrastowym dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. 

Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.