Klauzula informacyjna dla rodziców.
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 s. 1, z późn. zm.) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Gryfinie, ul. Wojska Polskiego 11, 74-101 Gryfino, tel. 91 333 27 20, e-mail: halabala@gryfino.pl

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Małgorzata Sikora, tel. 91 333 27 20, 508901625, e-mail: malgorzata.sikora@gryfinoprzedszkole1.pl

3. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków przedszkole przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 ze zm.), ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203 ze zm.), ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej Dz.U. 2011 nr 139 poz. 814 oraz rozporządzeniach do ww. ustaw.

4.W pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzana są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Dane osobowe przetwarzana są na podstawie:

a)   art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b)   art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
c)     art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d)   art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

6. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

8.Mają Państwo prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego uodo.gov.pl, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez placówkę względem dziecka.

11. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu