Komunikat Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka ewentualnego rozprzestrzenienia się koronawirusa !!!

 ▶ Na podstawie decyzji Rady Ministrów RP w dniach 12-13 marca 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolach i szkołach podstawowych, natomiast wszystkie te jednostki będą przyjmowały dzieci, których rodzice nie będą w stanie zapewnić im opieki.

Od 16 marca 2020 r. przedszkola i szkoły będą zamknięte. Od 12 marca 2020 r. nie będą odbywały się zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w Szkole Muzycznej I stopnia w Gryfinie.

W dniach 12-13 marca 2020 r. w Żłobku Miejskim będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie będą
w stanie zapewnić im opieki. Od 16 marca 2020 r. żłobek będzie zamknięty.

W związku z powyższym, rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 8 przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni. Wniosek należy pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl i złożyć u pracodawcy (lub płatnika składek).

Zwracam się z prośbą do pracodawców o rozważenie możliwości polecenia pracownikom wykonywania pracy poza miejscem zatrudnienia – w sposób zdalny

▶ W związku z komunikatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłoszonym dnia 11 marca 2020 r., w którym zaleca się czasowe ograniczenie działalności instytucji kultury od dnia 12 marca 2020 r.:
1) zawiesza się do odwołania działalność Biblioteka Publiczna w Gryfinie i jej filii dla osób korzystających z ich usług;
2) zawiesza się do odwołania działalność Gryfiński Dom Kultury dla osób korzystających z jego usług: zostają odwołane wszystkie wydarzenia artystyczne, organizowane i współorganizowane przez placówkę, zajęcia zespołów i pracowni artystycznych, zawieszają działalność świetlice wiejskie, zostają odwołane wszystkie zaplanowane seanse Kino Gryf - zwrot należności za zakupione bilety będzie odbywał się dwutorowo: w przypadku wejściówek zakupionych w Kinie Gryf, będzie można je zwracać w kasie, pieniądze za bilety nabyte on-line przez portal biletyna.pl zostaną zwrócone tą samą drogą, którą zostały zakupione.

 ▶Dzienny Dom Senior+ w Gryfinie i Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie od 12 marca 2020 r. do odwołania ograniczają działalność. W celu zachowania szczególnych środków ostrożności, zachęcam uczestników do pozostania w domach, a potencjalnych gości placówki do powstrzymania się od odwiedzin.

▶Centrum Wodne Laguna będzie zamknięte od 12 marca 2020 r. do odwołania.

▶Od 16 marca 2020 r. zalecam zarządcom gminnych obiektów sportowych odwołanie zaplanowanych imprez sportowych w porozumieniu z ich organizatorami. W związku z rekomendacją Ministra Sportu
i Turystyki zalecam ograniczenie zajęć treningowych.

▶W dniu 12 marca 2020 r. zostanie wydany odrębny komunikat dotyczący funkcjonowania transportu publicznego i szkolnego na terenie gminy.

 ▶Zwracam się z prośbą do Mieszkańców Gminy Gryfino, by wizyty w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Sportu i Rekreacji i Centrum Usług Wspólnych ograniczyć do niezbędnego minimum, korzystając z alternatywnych form kontaktu – telefonicznej lub drogą elektroniczną.

▶Zachęcam do śledzenia aktualnych informacji zamieszczanych w komunikatach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn


Drodzy Rodzice!

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła/przedszkole organizuje wycieczkę zagraniczną. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły/przedszkola, jak również inne organy szkoły/przedszkola, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów/dzieci. Także Rady Rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole/przedszkolu ubezpieczyć dziecko i jaką ofertę ubezpieczenia wybrać.

Dla tych Państwa, którzy są zainteresowani ubezpieczeniem swojego dziecka (NNW), a nie mają czasu na poszukiwanie ofert, Rada Rodziców przedstawia przykładową ofertę przesłaną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali
w zakresie NNW dla dzieci.

Do wyboru są 4 pakiety.

Polisę można zawrzeć zdalnie podając mailowo dane rodzica i dziecka (oraz PESEL), adres
i telefon. Klient otrzymuje na maila ofertę, którą zatwierdza swoim nr PESEL, opłaca i otrzymuje polisę. Polisa obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę, przez cały rok.

Ochrona dziecka przez cały rok szkolny, czyli od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r., obowiązuje pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia w terminie do 30.09.2019 r.

Rodzice mogą zgłaszać się mailowo - anna@premium-ubezpieczenia.pl

W razie pytań telefon - 91 464 78 73       

 

  1. Wejdź na stronę szkola.compensa.pl klikając poniżej.

  1. Wpisz jedno z poniższych haseł:

      Wpisz hasło: 841891, jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 19 lat,  
      Wybierz jeden z interesujących Cię wariantów ubezpieczenia. Pojawią się po wpisaniu jednego z powyższych haseł.
Uzupełnij dane Płatnika/Ubezpieczonego. Opłać i odbierz polisę.

 

Warunki ubezpieczenia:

  • Okres ubezpieczenia: od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020. 
  • Certyfikat jako potwierdzenie zawarcia umowy z wybranym zakresem ubezpieczenia. 
  • Jeden z czterech wariantów ubezpieczenia do wyboru  

 Zakres ubezpieczenia: zgodny z OWU ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej IV 184.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z Agencją: Premium Ubezpieczenia Sp. z o.o.


NNW.pdf