KOMUNIKAT

Drodzy Rodzice!

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła/przedszkole organizuje wycieczkę zagraniczną. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy ustawy Prawo oświatowe nie upoważniają dyrektora szkoły/przedszkola, jak również inne organy szkoły/przedszkola, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów/dzieci. Także Rady Rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice rozstrzygają, czy należy w szkole/przedszkolu ubezpieczyć dziecko i jaką ofertę ubezpieczenia wybrać.

Dla tych Państwa, którzy są zainteresowani ubezpieczeniem swojego dziecka (NNW), a nie mają czasu na poszukiwanie ofert, Rada Rodziców przedstawia przykładową ofertę przesłaną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Generali
w zakresie NNW dla dzieci.

Do wyboru są 4 pakiety.

Polisę można zawrzeć zdalnie podając mailowo dane rodzica i dziecka (oraz PESEL), adres
i telefon. Klient otrzymuje na maila ofertę, którą zatwierdza swoim nr PESEL, opłaca i otrzymuje polisę. Polisa obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę, przez cały rok.

Ochrona dziecka przez cały rok szkolny, czyli od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r., obowiązuje pod warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia w terminie do 30.09.2019 r.

Rodzice mogą zgłaszać się mailowo - anna@premium-ubezpieczenia.pl

W razie pytań telefon - 91 464 78 73       

 

  1. Wejdź na stronę szkola.compensa.pl klikając poniżej.

  1. Wpisz jedno z poniższych haseł:

      Wpisz hasło: 841891, jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 19 lat,  
      Wybierz jeden z interesujących Cię wariantów ubezpieczenia. Pojawią się po wpisaniu jednego z powyższych haseł.
Uzupełnij dane Płatnika/Ubezpieczonego. Opłać i odbierz polisę.

 

Warunki ubezpieczenia:

  • Okres ubezpieczenia: od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2020. 
  • Certyfikat jako potwierdzenie zawarcia umowy z wybranym zakresem ubezpieczenia. 
  • Jeden z czterech wariantów ubezpieczenia do wyboru  

 Zakres ubezpieczenia: zgodny z OWU ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej IV 184.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z Agencją: Premium Ubezpieczenia Sp. z o.o.


NNW.pdf